TOTO FBY1756PWGE#W – Bồn tắm gang tráng men đặt sàn