TOTO CW512YR/7EE0007/TCF403EA – Bàn cầu RENESSE treo tường, nắp rửa điện tử Washlet TCF403EA (220V)